Bulletin – December Quarter 2010 Description for Figure 1 in article: China's Steel Industry

This figure shows crude steel production in 2009 by Chinese province:

Figure 1: China – Crude Steel Production in 2009 by Province
Less than 3 Million tonne 3–10 Million tonne 10–30 Million tonne 30–100 Million tonne More than 100 Million tonne
Ningxia Beijing Anhui Jiangsu Hebei
Qinghai Chongqing Guangdong Liaoning  
  Fujian Henan Shandong  
  Gansu Hubei    
  Guangxi Hunan    
  Guizhou Inner Mongolia    
  Heilongjiang Jiangxi    
  Jilin Shanghai    
  Shaanxi Shanxi    
  Xinjiang Sichuan    
    Tianjin    
    Yunnan    
    Zhejiang    

[End description.]

Back to Article